Những đôi cánh thuộc về bầu trời?

“I'm a phoenix in the water A fish that's learned to fly And I've always been a daughter But feathers are meant for the sky” The song ‘Home’ – Gabrielle Aplin Ba mẹ tôi hay nói tôi thân lừa ưa nặng, tuổi Canh Ngọ vốn đã định phải vất vả hơn người nên lúc nào... Continue Reading →

Lòng đố kỵ có phải là thứ làm cạn kiệt hạnh phúc?

Chúng ta sống trong mội xã hội chật vật, một thế giới chật vật, chúng ta mang tấm lòng nhỏ nhen của mình để làm thước đo cho mọi hành động của người khác. Chúng ta có cái nhìn phiến diện về tất cả những ai, những gì trái ngược với xu hướng chung của xã hội.

Blog at WordPress.com.

Up ↑